• O NAS

  Zarządzanie informacją i bibliologia to swoiste połączenie wiedzy humanistycznej o relacjach między człowiekiem i informacją z umiejętnościami technicznymi i kompetencjami społecznymi, które pozwala na rozwiązywanie rozmaitych problemów z zakresu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji i danych.

   

  W dobie postępu cywilizacyjnego, gdy natłok informacji przeszkadza w dokonywaniu racjonalnych wyborów, utrudnia rozwiązywania problemów i osłabia wiarygodne sposoby oceny wiadomości, zarządzanie informacją staje się nieodzownym elementem zarządzania każdą organizacją. Dzięki metodom i technikom wypracowanym na gruncie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych pozwala efektywnie rozpoznawać potrzeby informacyjne użytkowników, określać zadania stojące przed systemami informacyjnymi, opisywać zasoby informacyjne oraz definiować mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka.

   

  Materiały informacyjne:

 • CZEGO CIĘ NAUCZYMY?

  Zarządzanie informacją i bibliologia to kierunek będący odpowiedzią na kulturowe i techniczne wyzwania współczesności. Został on stworzony z myślą o osobach, które chcą zawodowo zająć się skutecznym wyszukiwaniem i organizowaniem zasobów informacji, tworzeniem profesjonalnych zasobów informacyjnych, analizą i oceną jakości informacji, interpretacją i prowadzeniem badań zachowań informacyjnych, zarządzaniem informacją w organizacjach sektora publicznego i prywatnego oraz projektowaniem rozwiązań informatycznych.

  Studiując zarządzanie informacją i bibliologię nauczysz się m.in., jak:

  • wykorzystywać cyfrowe środki komunikacji,
  • efektywnie pozyskiwać, gromadzić, wyszukiwać, selekcjonować, przetwarzać i oceniać informacje,
  • rozpoznawać i kategoryzować źródła informacji,
  • realizować kwerendy informacyjne,
  • przygotowywać zestawienia tematyczne,
  • zarządzać zbiorami informacji,
  • projektować serwisy WWW,
  • tworzyć bazy danych,
  • organizować sieciową przestrzeń pracy,
  • prowadzić kampanie i eventy kulturalne,
  • tworzyć i redagować różne rodzaje komunikatów,
  • przygotowywać nośne i skuteczne oferty medialne dotyczące instytucji kultury,
  • organizować i realizować usługi informacyjne,
  • prowadzić badania potrzeb informacyjnych użytkowników informacji,
  • zarządzać instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea),
  • rozumieć ludzi, zdarzenia i procesy zachodzące we współczesnym świecie,
  • być kreatywnym, elastycznym i otwartym na nowe idee,
  • dyskutować, polemizować i argumentować,
  • poruszać się wśród różnych kodów kulturowych,
  • prowadzić własną działalność w sektorze usług informacyjnych.

  Przygotowany przez nas program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Składają się na niego trzy bloki przedmiotów: blok humanistyczny (m.in. teoria i historia kultury, współczesne życie literackie, kierunki rozwoju nauki, metodologia), blok społeczny (m.in. podstawy medioznawstwa, animacja życia społecznego, wprowadzenie do organizacji i zarządzania, public relations) i blok techniczny (m.in. technologia informatyczna, sieciowe środowisko pracy, tworzenie i zarządzanie serwisem WWW, wyszukiwanie i ocena jakości informacji, przetwarzanie informacji, DTP, edycja tekstu w środowisku elektronicznym).

   

  W programie kształcenia główny nacisk położony jest na wykształcenie umiejętności realizowania typowych zadań z obszaru zarządzania informacją, w tym jej poszukiwania, gromadzenia, organizowania, przetwarzania, analizowania i udostępniania, w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych kategorii użytkowników. Poza możliwością nabycia określonych umiejętności praktycznych, oferowane studia uczą sprawnego poruszania się w świecie informacji drukowanej i cyfrowej, ale także sprzyjają nabywaniu kompetencji interpersonalnych, pożądanych przez pracodawców.

 • NASZE ATUTY

  • korzystamy z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę (platforma elektroniczna z materiałami dydaktycznymi; uczelniany portal edukacyjny; sieć bezprzewodowa; archiwizacja w chmurze, usługi publikowania stron WWW itp.),
  • dysponujemy trzema nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym (m.in. stanowisko do badań eye-trackingowych),
  • stwarzamy studentom możliwość nieodpłatnego odbycia części studiów w innych ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą (m.in. Bułgaria, Grecja, Estonia, Francja, Litwa, Słowenia, Turcja, Włochy, Węgry),
  • uczestniczymy w rozmaitych projektach, pozwalających studentom na nieodpłatny udział w dodatkowych zajęciach dydaktycznych (UNI-KOMP-AS) oraz odbywanie płatnych staży zawodowych (POWER),
  • organizujemy odbywanie praktyk i staży zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów – w instytucjach i firmach, w których mogą potem znaleźć zatrudnienie,
  • dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach kierunkowych w języku angielskim,
  • umożliwiamy studentom realizację ich zainteresowań i pasji (redakcja czasopisma studenckiego, praca w radiu i telewizji studenckiej, członkostwo w kołach naukowych),
  • dajemy studentom szansę współorganizacji i uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych,
  • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych,
  • prowadzony przez nas kierunek studiów zarządzanie informacją i bibliologia otrzymał w 2007 r. akredytację (najwyższą ocenę poziomu nauczania) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co roku uzyskuje również pozytywne oceny naszych absolwentów,
  • w celu dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy współpracujemy z różnymi interesariuszami (biblioteki, wydawnictwa, agencje infobrokerskie, firmy informatyczne, media, ośrodki badania opinii),
  • siedziba naszego Instytutu mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku,
  • nasz Wydział gwarantuje wysoką jakość kształcenia – w 2017 r. otrzymał najwyższą kategorię (A+) w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej nadaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • nasza Uczelnia należy do najlepszych w kraju i za granicą – w 2017 r. w „Rankingu Szkół Wyższych” przeprowadzonym przez portal „Perspektywy” uplasowała się na wysokim 9. miejscu wśród uczelni w Polsce i 5. miejscu wśród wszystkich uniwersytetów, odnotowała także spektakularny awans (o 87 pozycji) w rankingu Google Scholar Citations i po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym „Academic Ranking of World Universities”, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych,
  • inspirujemy studentów do uczestnictwa i organizujemy wyjścia na cykliczne wydarzenia kulturalne (m.in. Noc Bibliotek, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, Międzynarodowy Festiwal Lato Filmów i Tofifest, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Promocja Edukacyjna, Bella Skyway Festival, Welconomy Forum),
  • umożliwiamy studiowanie w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • CO PO STUDIACH?

  Nasze studia adresowane są do osób, które chcą zrozumieć mechanizmy rządzące środowiskiem informacyjnym, zdobyć erudycyjną swobodę poruszania się po uniwersum kultury i nabyć umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi. Przygotowują one do pracy na stanowiskach:

  • redaktora portali internetowych i serwisów społecznościowych,
  • projektanta serwisów WWW,
  • edytora i wydawcy,
  • projektanta grafiki i multimediów,
  • bibliotekarza,
  • brokera informacji,
  • księgarza,
  • animatora życia społecznego,
  • menedżera/pracownika wiedzy w różnych rodzajach organizacji,
  • instruktora/nauczyciela wyszukiwania informacji,
  • specjalisty ds. zarządzania informacją,
  • specjalisty ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych w zarządzaniu,
  • specjalisty ds. wyszukiwania informacji,
  • specjalisty od mediów lokalnych i informowania ludności,
  • specjalisty ds. rynku książki,
  • specjalisty ds. zarządzania instytucjami GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea),
  • specjalisty ds. relacji z klientami,
  • specjalisty DTP,
  • specjalisty ds. marketingu i kreowania wizerunku instytucji sektora kultury,
  • testera aplikacji i oprogramowania.

  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki zarówno na studiach drugiego stopnia, jak i na studiach podyplomowych (w szczególności na kierunkach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych w zarządzaniu). Są oni również gotowi do prowadzenia własnej działalności w obszarze usług informacyjnych dla sektora edukacji, biznesu, nauki, kultury, mediów i administracji.

 • TO MY!

  Nasza Kadra to zespół wyjątkowych ludzi. Poniżej sylwetki kilku z nich, prezentowane z "przymrużeniem oka".

  Piotr Rudera

  Asystent w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii, absolwent studiów doktoranckich w zakresie bibliologii oraz dyplomowany licencjat toruńskiej socjologii. W najbliższym roku akademickim będzie pełnił rolę opiekuna I roku studiów licencjackich. Specjalizuje się w zakresie historii i rynku prasy lokalnej w Toruniu w międzywojniu.

  Jak w życiu prywatnym, tak i na studiach – nie kryje się ze swoim perfekcjonizmem i niepoprawną ambicją, zdecydowanie nieprzystającą do jego przeciętnej postury:) Zapalony biegacz długodystansowy, triathlonista i strzelec sportowy z sukcesami na szczeblu wojewódzkim. Członek międzynarodowej organizacji Toastmasters, w której podnosi swoje kompetencje w zakresie wystąpień publicznych i liderstwa. Jeśli akurat nie pracuje i nie biega, rozwija się jako wolontariusz i trener wewnętrzny Akademii Przyszłości oraz realizuje najlepszą wersję siebie. Żyje i pracuje w myśl zasady – droga do sukcesu ciągle w budowie!

  Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska

  Jest doktorem habilitowanym w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediów i technologii wspomagających adresowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aplikowania koncepcji zrównoważonego rozwoju w instytucjach kultury.

  Lubi aktywnie spędzać wolny czas, dlatego góry to jej ulubione miejsce wypoczynku. Kolekcjonuje plany i mapy, ale tylko tych miast i regionów, które odwiedziła. Jest miłośniczką filmu, teatru i dobrej kuchni. Od zawsze uzależniona od czytania. W dzieciństwie rodzice nie mogli jej powstrzymać od czytania na głos instrukcji, ostrzeżeń i obwieszczeń umieszczanych w miejscach publicznych. Uciążliwa bywała zwłaszcza w środkach transportu publicznego. Obserwuje też u siebie efekt Polyanny. Liczy na to, że specjaliści od zarządzania informacją szybko ustalą na czym on polega;)

  Arkadiusz Wagner

  Rozpocznijmy może od tego, że Arek – podobnie jak Małgosia i Piotr – też biega tudzież trekkinguje. Sam lub z córką (żona nie lubi). W lesie, na łąkach, nawet na mokradłach, jednak nigdy w mieście. Zresztą uwielbia kontakt z Naturą, bo jest nie tylko historykiem sztuki i bibliologiem, ale też leśnikiem. Jak nie biega w plenerze, to po antykwariatach, targach staroci i prywatnych domach kolekcjonerskich. Często też po muzeach, galeriach i bibliotekach – w tych ostatnich też siedzi, a nawet przesiaduje.  A najprzyjemniej to jest mu siąść w fotelu w swym pod-leśnym domu i czytać, słuchać muzyki ,rozmawiać (ze sobą, z rodziną, przyjaciółmi), a w końcu zasypiać.

  Bo na drugi dzień są zajęcia ze studentami w naszym wspólnym INIBi’e, które dają mu satysfakcję, radość i spełnienie.

  Natalia Pamuła-Cieślak

  Natalia nie biega, ale pasjami zajmuje się ogrodnictwem. Jej ulubionym gatunkiem jest sosna, której kilka odmian posadziła już w swoim ogrodzie (zwyczajną, czarną, żółtą, himalajską i kosodrzewinę). Oprócz gatunków rodzimych hoduje też rzadsze w naszym klimacie rośliny, np. aktinidię pstrolistną, wisterię kwiecistą czy kolcowój. Poprzestańmy na tym, bo wymieniać mogłaby godzinami.

  Poza ogrodnictwem – społecznictwo. Jest członkiem zarządu i aktywnym działaczem toruńskiego Stowarzyszenia Stawki, w którym działa na rzecz tej lewobrzeżnej dzielnicy. W stowarzyszeniu ogarnia Facebooka, budżety partycypacyjne, konsultacje społeczne i inne akcje. Można ją także spotkać w trakcie innych działań społecznych, szczególnie tych na rzecz zwierząt, jest bowiem zapaloną kociarą, posiadaczką dwóch własnych egzemplarzy tego gatunku.

  Jako wolontariusz pracuje w Directory of Open Access Journal, obecnie w roli redaktora grupy polskiej. W ten sposób stara się wspierać i krzewić ideę otwartości w nauce, edukacji i kulturze. Często można ją spotkać podczas różnego rodzaju szkoleń, nie tylko tych prowadzonych w ramach pracy w IINiB. Jej ukochanym dzieckiem są kursy e-learningowe, które współtworzyła, a szczególnie przywiązana jest do zakończonego już projektu Login: biblioteka, z którego uczestnikami często pozostaje w serdecznych relacjach do dnia dzisiejszego. Uwielbia książki (nie mogło być inaczej), a w swojej kolekcji ma mnóstwo audiobooków. Nie ma telewizora, ale namiętnie słucha radia, szczególnie publicystyki i reportaży. Kiedyś grała w zespole punkrockowym, dziś muzycznie nadal wybiera cięższe brzmienia. Absolutnym konikiem zawodowym i prywatnym jest wyszukiwanie online i Ukryty Internet. W tym temacie potrafi zagadać na śmierć i nigdy się nie nudzi.

  Mama jednej małej blondynki. Z racji wieku córki wie wszystko o My Little Pony. Poza tym ekstrawertyczka, gaduła, uwielbia ludzi, choć bywa, że się nimi rozczarowuje. Mimo to nie przestaje próbować i ma kilku oddanych przyjaciół. Kieruje się słowami: „Nic w życiu przypadkiem się nie zdarza”.

 • NASI ABSOLWENCI

  Nasi Absolwenci dokonali właściwego wyboru i dziś tego nie żałują!

  Olivia Sara Granatowski

  Absolwentka 2014

  Czas pracy nie odbiega dużo od tego co poświęcamy na sen. Warto z głową podejść do wyboru kierunku życiowego, analizując wszystkie plusy i minusy koniecznie ze swojej subiektywnej perspektywy. Wybór szkoły średniej (niekiedy też wcześniejszej!), wybór przedmiotów na maturę, czy wybór kierunku studiów - w kolejnych krokach edukacji ograniczamy możliwości wyboru przyszłej pracy.

  Moją edukację wyższą zaczynałam na innym wydziale, ale po roku odkryłam, że to w właśnie na INiBie (a potem ZIiBie) czuje się najlepiej. Zawsze lubiłam pracę z  komputerem, ale też doceniałam piękno zabytkowych przedmiotów. Wybór specjalizacji na studiach magisterskich był oczywisty, choć jeszcze wtedy nie wiedziałam co z tego przyda mi się w przyszłej pracy. Studiując starałam się też zebrać trochę doświadczenia zawodowego (i pieniędzy!). Rodzice sugerowali, że przyjdzie na to czas i żebym skupiła się na nauce, ale ja uparcie dorabiałam jako sprzątaczka, ekspedientka, grafik komputerowy, uzupełniałam i tworzyłam zawartość  baz danych na portalach internetowych, byłam też recepcjonistką oraz asystentką dyrektora w szkole językowej dla dzieci MR. RABBIT. W końcu spróbowałam rozwinąć własną małą firmę tworzącą strony internetowe w AIP. Stety, niestety nie udało się. Skupiłam się na ukończeniu studiów magisterskich i znalezieniu sobie stałego źródła utrzymania. Obrona magisterki rozpoczęła półroczne coraz bardziej  depresyjne wyszukiwanie pracy, aż zaczęły sypać się odpowiedzi od  pracodawców. Tak, to ja wybierałam gdzie będę pracować! Przez rok pracowałam jako Młodszy Specjalista ds. IT i Raportowania w Telmon, dzisiaj jestem Kierownikiem tego działu w toruńskim oddziale.

  Na co dzień w pracy na pewno przydaje się wiedza ze specjalizacji Zarządzanie Informacją, ale jak wracam do domu to włącza się sentyment do książki dawnej zwłaszcza kulinarnej. W tym wypadku studia pomagają w karierze zawodowej, ale też pozwalają na pielęgnowanie własnych zainteresowań.

  Igor Góźdź

  Absolwent 2013

  Pod koniec 2013 roku obroniłem pracę magisterską u Pani prof. Ewy Głowackiej. Pewnie jak większość z Was, zastanawiałem się co będę mógł robić po skończonych studiach? Odpowiedź na to pytanie przyszła w momencie kiedy odkryłem firmę TABULUS zajmującą się outsourcingiem przechowywania i zarządzania dokumentacją. Podjąłem wyzwanie i złożyłem propozycję współpracy jako praktykant. Udało się. Praktyka nie trwała zbyt długo. Już po kilku tygodniach zaproponowano mi pracę na stałe. Każdy dzień był dla mnie nauką, a w głowie pojawiały się przebłyski, że gdzieś na zajęciach była o tym mowa. To właśnie, ta wiedza w dużym stopniu przyczyniała się do tego, że dziś prowadzę Dział Sprzedaży i Marketingu usług outsourcingowych związanych zarządzaniem dokumentami, tworzeniem wirtualnych bibliotek i wielu innych usług wspomagających obieg informacji we współczesnym świecie biznesu.

  Praca daje mi ogromną satysfakcję i pozwala na rozwój. W dużej mierze zawdzięczam ten sukces ludziom, którzy przekazali mi na studiach dużo przydatnej i praktycznej wiedzy. To była moja „przepustka” do wymarzonej pracy. Nawet kiedy, wydawało się, że pewne informacje nie będą przydatne w życiu zawodowym teraz już wiem, że byłem w dużym błędzie. Opłaca się czasem zaryzykować i wybrać niepopularny kierunek studiów, a przez to się wyróżniać w tłumie bankowców i menadżerów:)

  Karolina Żernicka

  Absolwentka 2002

  Witajcie, jestem absolwentką IINiB z 2002 r. Jakiś czas temu wymarzyłam sobie nową ścieżkę zawodową – w sektorze wydawniczym. Szczególnie zainteresowały mnie wydawnictwa naukowe publikujące książki i czasopisma akademickie. Chciałam w praktyce sprawdzić swoją wiedzę wyniesioną ze studiów. Ale ponieważ od ich ukończenia upłynęło dobrych kilka lat, postanowiłam ją najpierw uaktualnić. Skorzystałam z bogatej oferty Instytutu INiB UMK i ukończyłam podyplomowe studia z zakresu edytorstwa komputerowego, podczas których dowiedziałam się jak przygotowuje się publikacje do druku (lub udostępnienia w formie cyfrowej).

  Z tą nowo nabytą wiedzą postanowiłam ruszyć w świat. Najpierw dostałam się na staż w prestiżowym wydawnictwie Oxford University Press. Natomiast teraz pracuję w wydawnictwie naukowym Frontiers z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria), które zajmuje się publikowaniem elektronicznych czasopism naukowych z zakresu nauk ścisłych.

  To wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie studia w IINiB. Dostarczają one nie tylko solidnej dawki wiedzy, ale także umiejętności „miękkich” – analizowania i prezentowania informacji, efektywnego komunikowania się, samodzielności i elastyczności. Możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus (z której także skorzystałam) pozwala nabyć obycia w międzynarodowym środowisku – jak znalazł dla wszystkich zainteresowanych karierą za granicą! Do tego studia w przyjaznej atmosferze, małych grupach zajęciowych, w nowoczesnym budynku, w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych…

  Zarządzanie Informacją i Bibliologia to szeroka gama atrakcyjnych ścieżek zawodowych, które czekają na Was po ukończeniu studiów, czego – mam nadzieję – jestem dobrym przykładem!:)

  Katarzyna Urbanowicz

  Absolwentka 2013

  Cześć! Mam na imię Kasia. Na studiach drugiego stopnia wybrałam specjalizację z zarządzania informacją oraz biblioterapię. Pomysłów na siebie na ostatnich latach studiów wydawało się z jednej strony dużo, z drugiej strony miało się wiele wątpliwości jak to będzie. Biblioterapia? - Może jakaś biblioteka? Zarządzanie informacją? – Może założyć własną firmę? Na przedostatnim roku studiów postanowiłam skorzystać z praktyk.

  Udało mi się dostać do Experis Engineering. Jest to firma z grupy Manpower zajmująca się rekrutacją specjalistów na stanowiska wyższego szczebla, przede wszystkim inżynierów. W Experis spodobało mi się tak bardzo, że przedłużyłam u nich praktyki do 6 miesięcy. Na koniec studiów – udało się. W Experis zostałam zapamiętana, więc gdy tylko mieli możliwość zatrudnienia nowej osoby zadzwonili do mnie. Od prawie dwóch lat jestem Engineering Research Consultantem. Wiem, że to właśnie studia które ukończyłam pozwoliły mi pracować i rozwijać się w renomowanej, znanej na całym świecie firmie. Na swoim stanowisku zajmuję się wyszukiwaniem, pozyskiwaniem i nawiązywaniem kontaktów ze specjalistami z naprawdę wąskich dziedzin.

  Dzięki specjalizacjom które wybrałam, potrafię wydobyć niektórych naprawdę spod ziemi, a także nawiązać z nimi relacje biznesowe. Bez wątpienia, wiedza zdobyta na tych studiach mi w tym pomogła. Naprawdę zachęcam do wyboru tego kierunku! I przy okazji zapraszam na praktyki do Experis:)

  Andrzej Siwicki

  Absolwent 2007

  Wybierając kierunek studiów, nie spodziewałem się, że będzie to akurat zarządzanie informacją. Jego nazwa nie kojarzyła mi się jednoznacznie, więc postanowiłem zapoznać się z programem. Obecność podstaw IT oraz zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych spowodowały, że zdecydowałem się zaryzykować i złożyć dokumenty. Obecność przedmiotów związanych z edytorstwem oraz praca z wyjątkową kadrą dydaktyczną spowodowały, że nie żałowałem podjętej decyzji.

  Po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę w firmie świadczącej usługi w zakresie dostarczania usług IT w branży hotelarskiej. Moją rolą było wdrażanie i administrowanie systemami, konfiguracja serwerów oraz praca z bazami danych. Obecnie zajmuje się nadzorem pracy działu wsparcia technicznego w jednej z największych światowych korporacji IT. Praca ta dostarcza mi mnóstwo satysfakcji oraz pozwala na ciągły rozwój. Moje zawodowe kroki stawiam w oparciu o zdobytą wiedzę i jestem przekonany, że wybór właśnie tego kierunku studiów zapoczątkował moją przygodę z branżą IT. W obecnych czasach to właśnie informacja jest tym co napędza rozwój a umiejętność zarządzania nią jest nieoceniona w wielu sektorach usługowych. Z pełną świadomością polecam te studia jako punkt wejścia do świata, w którym informacja jest kluczem do sukcesu.

  Anna Urbanek

  Absolwentka 2013

  Zawsze wiedziałam, że moja przyszła praca musi mieć w sobie pierwiastek kreatywności. Jestem jedną z tych osób, które szybko nudzą się, jeśli muszą codziennie zajmować się dokładnie tym samym. Miałam to szczęście, że zaraz po obronie pracy magisterskiej (2013 rok, o typografii u Pani Profesor Gzelli) znalazłam pracę w toruńskiej firmie ShowMedia, zajmującej się głównie marketingiem on-line, reklamą i mediami społecznościowymi. Zaczynałam od pisania postów na Facebooka, ale po krótkim czasie zostałam Specjalistą ds. Grafiki i Wizualizacji. Tu już nie było miejsca na nudę - grafika komputerowa, obróbka filmów, tworzenie prezentacji, przygotowywanie publikacji do wydruku, zakładnie i obsługa sklepu internetowego, projektowanie logotypów, a nawet prowadzenie szkoleń stały się dla mnie chlebem powszednim.

  Obecnie pracuję jako grafik komputerowy i projektant stron WWW w Nottingham. Największym wyzwaniem jest oczywiście język, ale na szczęście na studiach ćwiczeń z angielskiego nie brakowało.

  Czy umiałałabym podjąć się tych wszystkich obowiązków bez wiedzy zdobytej na studiach? Być może - ale z pewnością bardzo przydały mi się zajęcia z tworzenia stron internetowych, DTP i niezapomniane przeżycia związane z pakietem wykładów z historii sztuki i sztuki książki u Pana Doktora Wagnera. Zajęcia z zagadnień wydawniczych i księgarskich stały się za to przepustką dla mojej wcześniejszej współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek.

  Najbardziej jednak cenię studia w IINiB za to, że nauczyły mnie pozytywnego nastawienia do zadań. To nic, że nie wiem, jak coś zrobić - zazwyczaj wystarczy kwadrans z Google i YouTube'em i mogę brać się do pracy! Możecie mi wierzyć, że jest to jedna z umiejętności najbardziej pożądanych na rynku pracy, nie tylko polskim.

 • JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  KROK 1

  Zapoznaj się z programem studiów:

  KROK 2

  Zapisz się na nasze studia w systemie: IRK - INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW UMK.

  KROK 3

  Wybierz odpowiedni stopień studiów - studia I stopnia lub studia II stopnia. Na studiach I stopnia możesz także wybrać grupę popołudniową; są to studia nieodpłatne dla osób w każdym wieku.

   

  Uwaga! Na studiach II. stopnia studenci wybierają dwie spośród 4 specjalności: Biblioterapia, Dziedzictwo kulturowe książki, Prasoznawstwo, Zarządzanie informacją. Wyboru należy dokonać osobiście na zebraniu z opiekunem roku, na początku roku akademickiego.

  KROK 4

  Złóż dokumenty w określonym terminie w siedzibie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - ul. Gagarina 11.